fbpx

Nya ägare i samband med riktad nyemission i december 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:15

Den 28 november 2018 beslutade styrelsen för FlexQube AB (publ) att genomföra en riktad nyemission av 1 100 000 aktier till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes FlexQube AB (publ) 62,7 MSEK före emissionskostnader.

FlexQube byter Certified Advisor

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:10

FlexQube AB (publ) informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Advisor från Avanza Bank AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Advisor träder i kraft från och med 18 februari 2019.

Om FlexQube

Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

Pressmeddelande 2018-12-14, kl 14:30

Extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2018 i FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Kallelse till extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ)

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 ABL

Pressmeddelande 2018-11-28, kl. 21:00

FlexQube beviljas europeiskt patent

Pressmeddelande 2018-11-22, kl 16:00 CET 

FlexQubes Europeiska Patentansökan avseende flera av grundkomponenterna i FlexQubes modulära system beviljades av det Europeiska Patentverket den 21 november, 2018. FlexQube har sedan tidigare motsvarande patent beviljade i USA, Kina, Japan, Kanada och Sydkorea.

FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

Pressmeddelande 2018-07-04 08.00 CET

Ny tillverkningsmetod ökar kapaciteten och sänker kostnaderna

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett rullformningsverktyg för tillverkning av den viktigaste komponenten i FlexQube-koncept, den så kallade FlexBeamen™. I slutet av juni invigdes den nya produktionslinjen vid Bendiros lokaler i Falkenberg och första serien av produkter producerades.

FlexQubes kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018

Pressmeddelande 2018-04-18 14:00 CET

FlexQubes kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018

Styrelsen för FlexQube AB (publ) meddelar att bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018, kl. 12:00 (CET). Detta datum är i enlighet med tidigare kommunicerad finansiell kalender, men bolaget vill med detta pressmeddelande precisera vid vilket klockslag som kvartalsrapporten publiceras.

Om FlexQube

Rättelse av tidigare kommunicerat pressmeddelande

Bolaget offentliggjorde idag kl 8.00 att Volvo Car US Operations beställt ytterligare 213 vagnar. Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att den innehöll en hänvisning till EU-förordningen om marknadsmissbruk.

Bolaget vill här förtydliga att det inte utgjorde information under EU:s marknadsmissbruksförordning. Bolaget är väldigt glada över uppföljningsordern men ordern utgör inte någon insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om FlexQube

FlexQube får uppföljningsorder från Volvo Car US Operations

Biltillverkaren beställer ytterligare 213 vagnar

FlexQube har erhållit ytterligare en order på vagnar för användning tillsammans med STILL Liftrunner B-frames från Volvo Car US Operations. Ordern är för samma ty pav vagnar som redan levererats under det första kvartalet och som beställdes av Volvo i oktober 2017. Ordern kommer att levereras till fabriken utanför Charleston i South Carolina under andra kvartalet 2018. Ordern räknas in i orderingången för det första kvartalet 2018.

Om FlexQube

Kallelse till årsstämma i FlexQube AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ) (”FlexQube”), org nr. 556905-3944, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 13:00 (CET) på Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, 411 21 i Göteborg.
 
ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i FlexQubes årsstämma ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2018, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 20 april 2018, helst före kl. 16:00.

Pages

Our CEO- Anders Andy Legut

Hi! I’m the FlexQube representative for your region. Please contact me at +1 (734) 624 2121 or leave a message below and I will get back to you shortly.